Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Elektrik ve Elektronik  

Habip Yusuf HASIRCI, Necati AKSOY, İpek ATİK, İbrahim ÇELİK
35.8 kWp GÜCÜNDE ve ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMİ
 
Amaç: Nüfus arttıkça gıdaya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Buna paralel olarak, daha fazla tarımsal ürünün yetiştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bunun bir sonucu olarak, sulama sistemleri bu ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi için en önemli faktörlerden biridir. Hem sulama yöntemi hem de yeraltı sularını elde etme yöntemi, üreticinin kârlılığını büyük ölçüde etkiler. Bu çalışmada, sulama için en etkili yöntemin belirlenmesi ve gerekli enerjinin elde edilmesi incelenmiştir. Yöntem: Sulama yöntemleri için en uygun yollardan biri elektrik motorlarının kullanılmasıdır. Bugün, tüketilen elektriğin çoğu fosil tabanlı yakıtlardan elde edilmektedir. Geçmişte bir sorun oluşturmayan fosil tabanlı yakıtlar, yakın gelecekte tükenme sorunuyla karşı karşıya gelecektirler. Bu nedenle, yeni enerji kaynaklarına sürekli ihtiyaç duyulmakta ve alternatif yenilenebilir enerji sistemleri birçok açıdan geliştirilmektedirler. Bulgular: Bu çalışma, esas olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji gereksiniminin elde edilmesine odaklanmaktadır. Elde edilen sonuçlarda, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji, sulama sistemleri için enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Sonuç: Güneş, sürekli enerjisinden dolayı bu tip solar sistemlerin ana kaynağıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde 10 dönüm arazide kurulu bir seranın sulanması için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayacak 35.8 kWp gücündeki şebeke bağlantılı fotovoltaik güneş enerji santralinin elektrik ve maliyet analizi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Solar systems, Renewable energy, Irrigation, Photovoltaics

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.8

35.8 KWP POWERED AND GRID - CONNECTED PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY IRRIGATION SYSTEM
 
Aim: The need for food rises gradually as the population increases day by day. Correspondingly, agricultural products need to be further cultivated. And so, Irrigation is one of the most significant factors for producing these products more productively. Both the irrigation method and the way of obtaining groundwater greatly affect the profitability of the producer. In this study, determining the most efficient method for irrigation and obtaining the necessary energy has been examined. Method: One of the most suitable ways for irrigation methods is the use of electric motors. Today, most of the electricity consumed is derived from fossil based fuels. Fossil based fuels, which have not been a problem in the past, will face the problem of depletion in the near future. Due to this reason, new energy sources are continuously needed and alternate renewable energy systems are being developed in many ways. Results: This study mainly focuses on deriving the energy requirement from renewable energy sources. Consequently, the energy attained from the renewable sources meets the energy need for irrigation systems Conclusion: The sun is a main source of these systems because of its perpetual energy. Therefore, in this study, the electrical and cost analysis of a grid-connected photovoltaic solar energy plant with a power of 35.8 kWp, which will provide the energy needed to water a greenhouse on 10 acres of land in Kahramanmaras province, are performed.

Keywords: Solar systems, Renewable energy, Irrigation, Photovoltaics

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.8

Tam Metin