Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Mimarlık  

Filiz UMAROĞULLARI, Gülay (Zorer) GEDİK, Esma MIHLAYANLAR
BETONARME DIŞ DUVARLARDA ISI YALITIM KATMANININ KONUMUNA GÖRE DEĞİŞEN ISIL PERFORMANSIN BENZETİM VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, betonarme dış duvarlarda ısı yalıtım katmanının farklı konumlarda kullanıldığı durumlardaki değişen ısıl performanslarının deneysel ve benzetim yöntemleriyle incelenerek benzetim verileri ile deney verileri arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmada, benzetim yöntemi olarak, periyodik rejim şartlarında Edirne İli için ısı ve nem transferi hesapları WUFI®2D-3 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel yöntem olarak iç ve dış ortam koşullarının simüle edildiği iki kabinin arasına konumlandırılan yapı kabuğu kesiti uygulanmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar oluşturulan grafikler yardımıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmada, incelenen örnek yapı kabuğu kesitlerinde benzetim verileri, kesit sıcaklığı açısından dışarıdan yalıtımlı duvar kesiti için 1C-2C farklılıkla gerçeğe en yakın durumu temsil etmektedir. Yalıtımsız duvar ve yalıtım katmanının farklı konumlandığı diğer duvar kesitlerinde sıcaklık verileri 5C-6C farklarla gerçek durumu temsil edememektedir. Bağıl nem açısından benzetim ve deney sonuçlarının birbirine paralel ancak deney sonuçlarında %11'lere varan daha yüksek değerlerde seyrettiği görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, deneysel ve benzetim yöntemiyle elde edilen sonuçların bazı durumlarda farklılık göstermesi, günümüzde zaman ve maliyet nedeniyle sıklıkla kullanılan benzetim yöntemlerinin gerçek durumu daha hassas yansıtabilecek nitelikte çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğuşma, Isıl performans, Betonarme Dış Duvar Kesiti, Isı Yalıtımı, WUFI®2D-3

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.1.1

EVALUATION OF THERMAL PERFORMANCE CHANGING IN ACCORDANCE WITH THERMAL INSULATION POSITIONING IN REINFORCED CONCRETE EXTERIOR WALLS BY SIMULATION AND EXPERIMENTAL METHODS
 
Aim: The aim of the study is to investigate the changing thermal performances of the reinforced concrete exterior walls, where the location of thermal insulation layer changes, by using experimental and simulated methods. It is aimed to reveal the similarities and differences between the simulated data and the experimental data. Method: In the study, calculation of heat and moisture transfers in the periodical regime condition of Edirne was performed by using WUFI®2D-3 software as a simulation program. As an experimental method, a building envelope section was placed between two cabins where the interior and exterior conditions were simulated. Results obtained by both methods were compared and interpreted. Results: In the study, In the terms of section heat, simulation data represent real-like just at 1C to 2C variation when the insulation was applied to exterior surface of the wall in the examined sections of building envelope. In the uninsulated walls and in other wall sections, where the insulation layer is located differently, temperature data cannot represent the actual state at 5C to 6C variation. In addition, in terms of relative humidity, results of simulation and experimental study are parallel to each other. However, it is seen that relative humidity can be observed to be higher up to 11% in results of experiment results. Conclusion: In this study, experimental methods represent much more accurate results like real situation, but due to their economic size and taking long time, simulation methods are widely used. In this study, obtained results can reveal some differences. However, it is important that simulation programs for thermal models must be improved to obtain much more accurate results.

Keywords: Condensation, Thermal Performance, Reinforced Concrete Building Envelope Section, Thermal Insulation, WUFI®2D-3

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.1.1

Tam Metin