Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Metalurji ve Malzeme  

Yalçın GÜN, Eda TAŞÇI, Keriman PEKKAN, Bekir KARASU
FARKLI TİCARİ FİRİTLERİN DEĞİŞEN SICAKLIK ARALIKLARINDA FOSFORESANS IŞIMAYA ETKİSİ
 
Amaç: Bir ışık kaynağının etkisi altında bekletilerek uyarılan malzemeler uyarılma bitince ışıma (fosforesans etki) gösterirler. Işıldama olayını uzun süre devam ettiren fosforesans özelliğe sahip pigmentler soğurduğu belirli dalga boyundaki ışığı, ışık kaynağı kendilerinden uzaklaştırıldığında (karanlık bir ortamda) etrafa yayarlar. Fosforesans malzemelerin bu ışıma özelliğinden faydalanılmak üzere; çini bünyeler üzerine fosforesans pigment katkılı sırlar uygulanarak dekoratif ve işlevsel yeni seramik ürünlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada sarımsı-yeşil fosforesans pigment ilaveli sırlar 4 farklı sıcaklıkta pişirilmiştir. Daha sonra, fosforesans pigmentin nihai sırlı ürünler üzerindeki ışıldama (fosforesans etki) etkisi incelenmiştir ve firitlerin sır bileşimlerine olan etkisini göstermek amacıyla ısı mikroskobu analizi yapılmıştır. Nihai ürünlerin ışıldama dalga-boyu aralıklarını ve şiddetlerini belirlemek için emmission/excitation (yayınım/uyarılma) analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Numunelere aydınlık ortamda bakıldığında, sır-bünye ısıl genleşme uyumu neticesinde yüzeyde gözle görülür bir hataya rastlanmamıştır. Pişirim sıcaklığına bağlı olarak sırlı numunelerde artan sıcaklık ile ışıma etkisinin azaldığı görülmüştür. Emisyon (yayınım) sonuçlarına göre ACVS kodlu sistemde 870 oC ve 880 oC’lerde pişen numunelerin 365 nm dalga boyunda uyarılması ile yaklaşık 520 nm dalga boyunda pik verdiği görülmüştür. Sonuç: 870 oC ile 880 oC’lerde pişirilen sır sistemlerinde ışıldamanın en iyi olduğu, 900 oC ile 910 oC’lerde pişirilen sır sistemlerinde ise pigmentin bozunuma uğraması sonrasında ışıldama özelliklerinin azaldığı görülmüştür. En iyi sonuçlar alt sır olarak C firitinin kullanıldığı CCVS sisteminden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fosforesans Pigment, Firit, Sıcaklık, Işıldama

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.3

THE EFFECT OF VARIOUS COMMERCIAL FRITS ON PHOSPHORESCENCE RADIATION IN VARIABLE TEMPERATURE RANGES
 
Aim: Materials excited under the effect of a source of light show luminescence (phosphorescence effect) when excitation is over. Pigments with phosphorescent properties that maintain the luminescence for a long period of time emit a certain wavelength of light that they absorb when the source of light is moved away from them (in a dark environment). By making use of luminescence of phosphorescent materials, novel decorative and functional ceramic products are aimed to be obtained by applying phosphorescent pigment-added glazes on glazed tile constructions. Method: In this study, yellowish-green phosphorescent pigmentadded glazes are fired at 4 different temperatures. Afterwards, the luminescence effect (phosphorescence effect) of the phosphorescent pigment on the final glazed products was examined and heat microscope analysis was performed to show the effect of the frits on the glaze compositions. Emission/excitation analyses were conducted to determine luminescence wavelength ranges of the final products. Results: When the samples were examined in a bright environment, no visible defect was found on the surface as a result of the glaze-structure thermal expansion compatibility. Depending on the firing temperature, glaze samples showed a decrease in luminescence effect with increased temperature. According to the emission results, it was observed that the samples fired at 870 oC and 880 oC under ACVS-coded system peaked at a wavelength of approximately 520 nm after being excited at a wavelength of 365 nm. Conclusion: In addition, it was observed that the luminescence was best in glaze systems fired at 870 oC to 880 oC, whereas the luminescence properties decreased after the pigments were degraded in glaze systems fired at 900 oC to 910 oC. The best results were obtained from the CCVS system where frit C is used as the bottom glaze.

Keywords: Phosphorescent Pigment, Frit, Temperature, Luminescence

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.3

Tam Metin