Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İnşaat Mühendisliği  

Metin SARIGÖL
GEDİZ NEHRİ’DE AKARSU TAŞIMACILIK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ VE ÖNERİLER
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki akarsularda ağır yükler için ucuz bir taşımacılık potansiyelinin araştırılmasıdır. Ülkemizde özellikle iç su yolu taşımacılığında henüz ciddi modern anlamda çalışmalar yapılmamış olması mevcut su ulaşım potansiyelimizi gerektiği gibi değerlendirmediğimizi gösteriyor. Yöntem: Çalışma alanı olarak seçilen Gediz Nehri üzerinde yer alan D05A025 Muradiye Köprüsü Akım Gözlem İstasyonu aylık ortalama akım verileri ele alınmış, debi süreklilik ve debi zaman grafikleri çizilmiş ayrıca bölgenin topoğrafyası da incelenerek durum analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda Gediz Nehri’nde yılın % 90 zamanında 20 m3/sn bir akımın olduğu hesaplanmıştır. Nehrin hidrolojisi ve topografyası incelenmiş gerek büyük debi değişimleri, gerek düzensiz yatak şekilleri taşımacılık açısından olumsuz faktörler oluşturduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda, su yolunun genişletilerek Manisa bölgesine kadar uzatılması büyük tonajlı gemilerin çok rahat bir şekilde hem yük hem de yolcu taşıyabileceği, sonuçta bu bölgenin bir cazibe merkezi haline geleceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akarsu Taşımacılığı, Su Yolu, Gediz Nehri

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.2

INVESTIGATION OF NAVIGATION POTENTIAL IN GEDIZ RIVER AND RECOMMENDATIONS
 
Aim: The aim of this study is to explore the cheap transport potential for heavy loads in rivers in our country. In our country, especially in the way of internal waterway transportation has not yet been carried out in a serious modern sense indicates that we do not assess our current water transportation potential as necessary. Method: D05A025 Muradiye Bridge River Observation Station on the Gediz River, which is selected as a study area, was analyzed monthly average flow data, flow continuity and flow time graphs were drawn and the topography of the region was also analyzed and a state analysis was made. Results: As a result of the research, it is estimated that there is a flow of 20 m3/s in Gediz River at 90% of the year. Hydrology and topography of the river have been investigated and it has been seen that large flow changes are negative factors in terms of irregular bedding transportation. Conclusion: As a result of the study, the extension of the waterway to the Manisa region has led to the conclusion that large tonnage vessels will be able to carry both load and passengers very comfortably and eventually become a center of attraction for this region.

Keywords: Navigation, Waterway, Gediz River

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.2

Tam Metin