Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Çevre Mühendisliği  

Esra ZAİM AKIN
GÖKSU NEHRİ’NDEKİ ((SİLİFKE/ MERSİN) FİTOPLANKTONİK ALG FLORASI VE SU KİRLİLİĞİ
 
Amaç: Arastırma, ekolojik öneme sahip Göksu Deltası’nı besleyen Göksu Nehri algleri ve bunların nehir kirliliği ile ilşkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Mart 2013- Şubat 2014 tarihleri arasında Göksu Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü alandan, yüzeyden ve 1metre derinlikten alınan örneklerle fitoplanktonik alglerin kompozisyon, yoğunluk ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Bu çalışmada ekolojik öneme sahip Göksu Deltasını besleyen Göksu Nehri algleri çalışılmıştır. Bulgular: Göksu Nehri’nden alınan su örnekleri ile özellikle kirlilik indikatörü olan türler tespit edilmiştir. Bacillariophyta (50 takson), Chlorophyta ( 14 takson), Cyanophyta (8 takson) Euglenophyta( 2 takson) olmak üzere toplam dört divisioya ait 74 takson tespit edilmiştir. Sonuç: Taksonların bölümlere göre dağılışından ve suyun kimyasal analizleri sonucunda nehir suyunun kirlenme sürecine girdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göksu Nehri, İndikatör Algler, Mevsimsel Değişim, Mersin, Türkiye

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.1

CONTROL OF WATER POLLUTİON AND PHYTOPLANKTONİC ALGAL FLORA İN GOKSU RİVER (MERSİN/SİLİFKE)
 
Aim: The research was contucted to investigate the relationship between Goksu River algae which has ecological importance and the river’s pollution. Method: The composition, density, and seasonal variations of the phytoplanktonic algal flora were studied using samples taken 1.0 m depths from the elected station in the area where River Goksu reach to Mediterranean Sea between March 2013 and February 2014. The algae of Goksu River which supplies the ecologically important Goksu Delta were studied. Results: Particularly, the pollution indicating species were detected by water samples from Goksu River. A total of 74 taxa from 4 divisia which are Bacillariophyta (50 taxa), Chlorophyta (14 taxa), Cyanophyta (8 taxa), Euglenophyta (2 taxa) were determined. Conclusion: The river was detected to be under pollution process depending on the division of taxa into divisia and the results of chemical analyses of water.

Keywords: Goksu River, Indicator Algae, Seasonal Variations, Mersin, Turkey

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.1

Tam Metin