Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İnşaat Mühendisliği  

Sevil AY, Nurdan BAYKUŞ, Cevdet Emin EKİNCİ
OKULLARIN ÖLÇÜLEBİLEN BAZI MEKÂNSAL VE HUZUR KRİTERLERİ: MALATYA ÖRNEKLEMİ
 
Amaç: Bu çalışmada okulların kapalı mekan atmosferine bağlı ölçülebilen bazı mekânsal ve huzur kriterleri parametreleri deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmanın, okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesine ve öğrencilerin eğitim süreçlerine, onların etkililik, verimlilik ve çeşitlilik düzeyine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın yapı ve niteliği açısından okullarımızın değerlendirilmesine imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada Malatya il merkezinde bulunan 5 farklı ilköğretim okulunun karbonmonoksit, karbondioksit, oksijen, bağıl nem, sıcaklık, manyetik alan, gürültü düzeyi, aydınlık düzeyi, partikül-parçacık miktarı (temiz oda) ve alan-hacim ölçümleri yapılmıştır. Ek olarak çiğ noktası değerleri, ortamın sıcaklık ve nem değerine bağlı olarak çiğ noktası hesaplama programı kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Deneysel ölçümleri sonuçları ise Biyoharmolojik Uygunluk Değerleri (BUD) ve ISO 14644-1 standartlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Örneklem olarak aldığımız 5 ilköğretim binasında yapılan ölçüm sonuçları ilgili norm ve standartlara göre genel olarak yetersiz kalmaktadır. Sonuç: Okul binaların da teknik açıdan mümkün olan iyileştirmelerin yapılması ve kullanıcı prosesine göre dizayn edilmiş sağlıklı alanların oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul, Eğitim Ortamı, Konfor Şartları, Biyoharmolojik Uygunluk Değerleri (BUD)

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.4

SOME SPATIAL AND TRANQUILITY CRITERIA WHICH CAN BE MEASURED OF SCHOOLS: MALATYA SAMPLING
 
Aim: In this study, parameters of some spatial and tranquility criteria that can be measured which connected closed place atmosphere of schools have been examined experimentally. In this study, It is aimed to contribute to the improvement of the physical ambience of the schools in addition the education processes of the students, their effectiveness, productivity and diversity level. It is also thought that this study will enable to evaluate of schools in terms of structure and quality. Methods: Carbonmonoxide, carbon dioxide, oxygen, relative humidity, temperature, magnetic field, noise level, brightness level, particle-particle quantity (clean room) and area-volume measurements of 5 different elementary schools in Malatya province were measured. In addition, the dew point values are calculated using the dew point calculation program depending on the temperature and humidity of the ambience. Findings: The results of the experimental measurements have interpreted in comparison with the standards of Bioharmonic Conformity Values (BCV) and ISO 14644-1. The results of measurements made in 5 elementary schools which we have taken as a sample are generally inadequate according to the related norms and standards. Results: It is need for the school buildings to make improvements that are technically feasible and to create healthy areas designed according to the user process.

Keywords: Schools, Educational Environment, Comfort Conditions, Bioharmonic Conformity Values (BCV)

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.4

Tam Metin