Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Çevre Mühendisliği  

Süheyla TONGUR, Rıfat YILDIRIM, Sevil YILDIZ
STREPTOMİSİN VE NEOMİSİN ETKEN MADDELERİNE SAHİP İKİ HAYVANSAL ANTİBİYOTİĞİN TOKSİSİTE DENEYLERİ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hayvanlar üzerinde kullanılan streptomisin ve neomisin etken maddelerine sahip iki antibiyotiğin çevreye olan etkilerinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışmada, piyasada kolaylıkla bulunabilecek olan iki antibiyotiğin toksisiteleri Vibrio fischeri, Daphnia magna ve Lepidium sativum toksisite testleri ile belirlenmiştir. Bulgular: Test sonuçları incelendiğinde her üç toksisite testi farklı hassasiyetler gözlenmiştir. Kullanılan yöntemler içerisinde en hassas değerlerin elde edildiği test yönteminin Vibrio fischeri toksisite test metodu olduğu görülmüştür. Vibrio fischeri deneyinde sonuçların okunduğu süreler açısından karşılaştırıldığında, 5’inci dakikada okunan değerlere göre 15’inci dakikada artış olduğu gözlenmiştir. Antibiyotiklerde, Streptomisin ve Neomisin etken maddeler için sırasıyla %25 ve %24,2 artış görülmüştür. Daphnia magna deneyinde antibiyotiklerin 24 saat ve 48 saat sonraki değerleri hesaplanmıştır. Hayvansal antibiyotiklerden Neomisin etken madde için 24 saat ve 48 saat sonraki değerler hesaplandığında Toksik Birim değeri %224,5 arttığı görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda farklı toksisite testlerinin hassasiyetlerinin de farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışma toksisite testlerinin antibiyotik atıksuları üzerinde kullanılabilirliği açısından ve sonraki çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Daphnia Manga, Lepidium Sativum, Toksisite, Vibrio Fischeri

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.5

TOXICITY DETERMINATION OF USED ON ANIMALS ANTIBIOTICS WITH NEOMYCIN AND STREPTOMYCIN BY TOXICITY TEST METHODS
 
Aim: Purpose of this study, determination of the effects of two antibiotics (neomycin and streptomycin) that used on animals. Method: In the study, Lepidium sativum, Daphnia magna and Vibrio fischeri toxicity tests were used as a method to determine potential harms to be caused to microbial ecology in recipient environment by 2 antibiotics of that are easily commercially provided. Results: All three toxicity test when the test results are analyzed, different sensitivities for antibiotics with different characteristics. It was observed that the most sensitive values were obtained from Vibrio fischeri toxicity test method among others. In Vibrio fischeri test, when comparison was made in terms of times elapsed for reading the results, it was observed that toxic values of antibiotics were increased at 15th minute when compared to the values read at 5th minute. 25% and 24.2% of increase were observed for Streptomycin and Neomycin, respectively. In Daphnia magna test, when comparison was made in terms of times elapsed for reading the results, it was observed that toxic values of antibiotics were increased at 24th hour when compared to the values read at 12th hour. 224,5% of increase was observed for Neomycin, respectively. Conclusion: In the study, Toxicity of antibiotics for plants and aquatic life was determined and different test methods used were compared in terms of sensitivity. This study is very important with regards to the evaluation of the applicability of the toxicity test methods used for such waste waters and shedding light on future studies on toxicity.

Keywords: Antibiotic, Daphnia Manga, Lepidium Sativum, Toxicity, Vibrio Fischeri

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.5

Tam Metin