Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Gıda Mühendisliği  

Fatma COŞKUN, Serap KAYIŞOĞLU
TEKİRDAĞ İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYİNİN BESİN ETİKE-Tİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada tüketicilerin gıda maddeleri satın alırken besin etiketi okuma alışkanlıkları ve besin etiketine verdikleri önem, besin etiketi okuma nedenleri, etiketteki bilgileri anlama düzeyleri, hangi bilgilerin ve hangi ürünlerin etiketlerinin daha çok okunduğu, etiketteki içindekiler bilgisinin anlaşılma oranı, sağlık sorununun etiket okuma oranına gelir düzeylerinin etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Bu anket çalışması, Tekirdağ iline bağlı Süleymanpaşa ilçesinde yürütülmüştür. Bu amaçla farklı gelir düzeylerini temsil edecek şekilde 406 tüketici seçilmiştir. Bulgular: Gelir düzeyinin yükselmesi ile etiketin çok önemli olduğunu belirtenlerin ve sağlık için etiket okuyanların sayısı artış göstermiştir. Daha düşük gelir düzeyine sahip tüketicilerin, şekillerle ifade edilen etiket bilgilerini tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Gelir düzeyinin yükselmesi ile koruyucuları zararlı bileşen olarak görenlerin oranı artmıştır. En düşük ve en yüksek gelir düzeyindeki tüketiciler en çok çikolata, şekerleme vb. ile kek, bisküvi vb. ürünlerin etiketlerini daima okumaktadırlar. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, etiket ile ilgili düşünceler bakımından genellikle 2000-3000 TL gelir düzeyi dönüm noktası özelliği taşımaktadır. Tüketiciler tarafından daha anlaşılır etiketlerin tasarlanabilmesi için, tüketici tercihlerini ortaya çıkaran çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Besin Etiketi, Gelir Düzeyi, Satın Alma, Sağlıklı Gıda

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.6

THE EFFECT OF THE INCOME LEVEL OF CONSUMERS ON THE REA-DING HABITS OF FOOD LABELS IN TEKIRDAG PROVINCE
 
Aim: In this study, food label reading habits and importance given to the food label, reasons for reading food label. Levels of understanding the information on the label of consumers, which information and which products’ labels are read more, the rate of consent of the ingredients information on the label, effect on label reading rate of health problem while purchasing food items according to their income levels were investigated. Method: This survey study conducted with 406 consumers selected from Suleymanpaşa district of Tekirdag province. Results: The number of consumers who say the label is very important and number of readers of labels for health have increased with the increase in the income level. The expression by style of the information on the label is mostly preferred by low-income consumers. With the increase in income, the proportion of those who regard protectors as harmful components has increased. The consumers with the lowest and highest income levels are mostly always read the labels of the products such as chocolate, confectionery and so on with cakes, biscuits and so on. Conclusion: According to the results obtained from this study, 2000-3000 TL income level is characteristic of turnover point in terms of label considerations. In order to be able to design labels that are more understandable by consumers, it is necessary to increase the number of studies that reveal consumer preferences.

Keywords: Food Label, Income Level, Purchasing, Healthy Food

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.6

Tam Metin