Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Harita Mühendisliği  

Nuri ERDEM
TÜRKİYE İÇİN BİR TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİ YAKLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, dünyadaki iyi uygulamalardan da ilham alarak, Türkiye için mevzuat, kurumsal ve teknik bileşenleri içeren bir taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımının geliştirilmesi için gerekli işlem adımlarının belirlenmesidir. Ayrıca, geliştirilecek olan Türkiye taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımı işlem adımlarının, ülkemizde sağlıklı işleyen bir değerleme sisteminin yapılandırılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yöntem: Literatür taraması ve mevcut durum analizi yapılarak, yaklaşımda izlenmesi gereken yöntem ve araştırma tekniklerinin içeriği ve iş paketlerinin belirlenmesi. Bulgular: Ülkemizin taşınmaz değerleme sistemi incelendiğinde, bu alanda sağlıklı bir mevzuatın ve kurumsal yapılanmanın bulunmadığı, teknik anlamda ise değerlemede ihtiyaç duyulan veritabanlarının ve değerleme modellerinin oluşturulamadığı görülmektedir. Sonuç: Bu nedenle ülkemizde mevzuat, kurumsal ve teknik açıdan iyi işleyen bir değerleme sisteminin yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Değerleme, Yeniden Yapılanma, Değerleme Sistemi

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.1

DEVELOPMENT OF AN APPROACH FOR TURKISH REAL ESTATE VALUATION SYSTEM
 
Aim: The main purpose of this paper is to determine the necessary process steps for the development of an approach for Turkish real estate valuation system including legal, institutional and technical aspects inspiring from good practices of real estate valuation systems. Further, these process steps of the real estate valuation approach that is going to be developed within this paper are estimated to be helpful to the development of a healthy valuation system in Turkey. Method: Determination of the content and the work packages of the methods and research techniques that should be followed in the approach by conducting literature review and current situation analysis. Results: If real estate appraisal system of Turkey is examined, it can be seen that the country does not have healthy regulations, an appropriate organizational structure, databases and models of real estate appraisal. Conclusion: For this reason, there is a need for structuring a valuation system that works well in terms of legislation, institutional and technical in our country.

Keywords: Real Estate Valuation, Re-engineering, Valuation System

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.1

Tam Metin