Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Bilgisayar Mühendisliği  

Mustafa COŞAR
WEB SAYFALARINDA KULLANICI DAVRANIŞLARININ EYE TRACKING YÖNTEMİYLE ANALİZİ
 
Günümüzde, internet kullanıcıları taleplerinin pek çoğunu web sayfaları üzerinden çevrimiçi yapmak istemektedirler. Web sayfalarının ziyaret ediliyor olması yalnızca kurallara göre tasarlandığı için değil aynı zamanda kullanıcılardan toplanan geri bildirimlerle güncellenmesine ve hangi noktaların ön plana çıkarılması gerektiğinin belirlenmesine de bağlıdır. Kimi kullanıcı tasarımın görsel özelliklerini beğenirken kimi de sayfanın sade ve kolay kullanımına odaklanmaktadırlar. Bir web sayfasının beğenilme durumu, geleneksel yöntemlerden olan anket veya yüz yüze görüşme yöntemleriyle araştırılabileceği gibi nörogörüntüleme olarak bilinen yeni teknolojiler yardımıyla da yapılabilmektedir. Bu çalışmada Hitit Üniversitesinin son iki web sayfasının kullanım analizleri, göz izleme yöntemiyle elde edilmiş olan sayısal veriler yardımıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylece web sitesi üzerinde önemli bölgeler belirlenerek, web tasarımının hedefler doğrultusunda daha kullanışlı hale getirilmesi sağlanabilecektir. Sonuç olarak, her iki web sayfasında da, sıcaklık ve nokta haritalarına bakıldığında haber ve duyuru, banner ve kayan resim bölgelerine odaklanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Web Tasarımı, Davranış Analizi, Nörogörüntüleme, Göz İzleme

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.3

ANALYSIS OF USER BEHAVIOR WITH EYE TRACKING METHOD ON THE WEB PAGES
 
Nowadays, most internet users want to make their requests online via web pages. The fact that web pages are visited depends not only on how they are designed according to rules, but also on updating with feedback collected from users and determining which points need to be prioritized. While some users like the visual features of the design, others focus on simple and easy use of the page. The liking of a web page can be researched by traditional methods such as questionnaire and face-to-face interviews, or by using new technologies known as neuroimaging. In this study, usage analysis of the last two web pages of Hitit University were tried to be evaluated with the help of numerical data obtained by eye tracking method. Thus, on the web page, first look at the regions and the most noticeable parts are identified. Then the web design has been made more useful in the direction of this data. As a result, both web pages have been focused on news and announcements, banner and slider areas when looking at temperature and point maps.

Keywords: Web Design, Behaviour Analysis, Neuroimaging, Eye Tracking

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.3

Tam Metin