Year:2018   Issue: 13   Area: environmental engineering  

77
Emel KOÇAK
ZERO WASTE APPROACH IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND APPLICATION AREAS IN VARIOUS SECTORS
 
Aim: This research aims to be a source of inspiration and guidance to the works carried out or carried out by private sector, universities, public institutions and organizations in our country on the way of Zero Waste Approach in Environmental Engineering. Method: In the study, the waste management plans of some important firms in our country are examined, the waste amounts of the firms, the recycling rates of the wastes produced and the recovery values of these wastes have been determined and their suitability for the zero waste approach has been investigated. Results: In the study, most of the waste produced in our country is recyclable and 34% of them are organic wastes, in compost production; 16% paper and cardboard as pulp; 2% plastics, as granules and burrs; 6% glass waste in the form of glass fracture; 1% metal waste can be converted into raw materials such as iron and aluminum, while the remaining 41% can not be added to the economy. Conclusion: In this study, it was concluded that the perception of waste, which is considered as a financial and financial burden and garbage, which is kept in the environmental and economic background, should be transformed into a value that will contribute to the ecosystem and the environment. By state by law, it has been determined that manufacturers have the obligation to recycle and dispose of wastes in the most appropriate manner. Also in this study, zero waste-style applications of various sectors were examined and it was concluded that our country has developed with an increasing acceleration in this regard.

Keywords: Zero Waste, Recycling, Waste Management, Recovery

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.1

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ’NDE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI VE ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE UYGULAMA ALANLARI
 
Amaç: Bu araştırma, Çevre Mühendisliği’nde Sıfır Atık Yaklaşımı uygulamalarının sürdürülebilir bir kalkınma yolunda başta ülkemiz olmak üzere özel sektör, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veya gerçekleştirilmekte olan çalışmalara bir ilham kaynağı ve yol gösterici olması amacı taşımaktadır. Yöntem: Çalışmada, ülkemizdeki önemli bazı firmaların atık yönetim planları incelenmiş, inceleme sonucunda firmaların atık miktarları, üretilen atıkların geri dönüşüm oranları ve bu atıkların geri kazanım değerleri ortaya konmuş olup, bu firmaların sıfır atık yaklaşımına uygunlukları araştırılmıştır. Bulgular: Çalışmada, ülkemizde çıkan atıkların birçoğunun geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu ve bunlardan %34 oranındaki organik atıklar, kompost üretiminde; %16 oranındaki kağıt ve kartonlar, kağıt hamuru olarak; %2 oranındaki plastikler, granül ve çapak olarak; %6 oranındaki cam atıklar, cam kırığı şeklinde; %1 oranındaki metal atıklar ise demir ve alüminyum gibi hammaddelere dönüştürülebilmekteyken geri kalan %41’lik kısmı ekonomiye kazandırılamamaktadır. Sonuç: Bu çalışmada, çevresel ve ekonomik açıdan geri planda tutulan, mali açıdan bir külfet ve çöp olarak görülen atık algısının, ekomoni ve çevreye katkı sağlayacak bir değere dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varılmiş olup devlet tarafından getirilen mevzuat ve yasalar gereği üreticilerin, oluşturdukları atıkları en uygun şekilde geri dönüştürme ve bertaraf etme zorunluluğunun olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, çeşitli sektörlerin sıfır atık tarzı uygulamaları incelenmiş ve ülkemizin bu konuda artan bir ivme ile gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, Geri Kazanım

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.1

Tam Metin