Year:2018   Issue: 13   Area: Biosystems Engineering  

34
Mustafa Cem ALDAĞ, Bülent EKER
APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING: A REVIEW
 
Definition and Importance: With this study, it has been tried to determine the applications of finite element method which is the most intensified part of our life, which technology is used in the last year, which applications are preferred in finite element method. For this purpose, mechanical engineering such as aerospace and mechatronics, which mainly use mechanical engineering, are studied. Aim: The aim of this study is to increase productivity by applying new applications in all sectors parallel to the rapid development of technology. In this respect, new technologies are included in the field of application. In these technologies, it is an important issue in which direction the responses of the structures formed by both material and material clusters to the events that may occur in a certain economic process. When we talk about expressing the design of the object to be produced in the finite element method with finite points, it is assumed that all substances present in nature are composed of infinite points. Thus, the prototype should be removed by subjecting the product to be designed with a limitation. At this point, it is possible to make finite element analysis finite point agricultural machine finite with the desired limitations. Conclusion: According to the studies in the field of engineering, it is possible to reach the solution in a shorter time by modelling with the help of various finite element software. For this reason, it will be useful to use related software in analyzing and analyzing problems in various fields of engineering. In addition, as it is tried to be revealed in the studies presented in this study, it has been shown that the successful solution of the problems using various software while using the finite element method depends on the very good modelling of the problem discussed. Finite element method is more advantageous in terms of practical and low-cost solutions. Therefore, it can be said that finite element software is an important point in solving complex problems in engineering fields or in other fields of science. As a result, the advantages and disadvantages of using the finite element method in the field of engineering have been tried to be explained. It has the advantages of being able to be examined easily, examination of the objects having different materials and geometric properties and easy application of boundary conditions.

Keywords: Finite Elements, Mechanical Engineering

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.4

MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN KULLANIM ALANI İNCELEMESİ
 
Açıklama ve Önem: Bu çalışma ile giderek daha fazla hayatımıza giren ve hayatlarımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin özellikle son yılda mühendislik alanında en yoğunlaştığı sonlu elemanlar yönteminin hangi uygulamalarda ne amaçla tercih edildiği, sonlu elemanlar yönteminin karar verme aşamalarındaki rolü ve sonuçların doğruluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla makine mühendisliği başta olmak üzere sonlu elemanlar yöntemini en fazla kullanan havacılık ve mekatronik gibi makine mühendisliği ile konu olarak çakışabilen mühendislik alanlarını da kapsayan çalışmalar incelenmiştir.. Amaç: Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel tüm sektörlerde yeni uygulamalara yer verilerek verimlilik artışı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan yeni teknolojiler uygulama alanına girmektedir. Bu teknolojiler içinde gerek malzemenin gerekse malzeme kümelerinin oluşturduğu yapıların belli bir ekonomik süreç içinde karşılaşabileceği olaylara yanıtlarının hangi yönde olacağı önemli bir konu olmaktadır Sonuç: Sonuç olarak mühendislik alanında sonlu elemanlar yönteminin kullanılmasının avantajları ve dezavantajları ortaya konulmaya çalışılmıştır Sonlu Eleman Yönteminin diğer nümerik yöntemlere göre kullanılan sonlu elemanların ve şekillerinin ve boyutlarının değişkenliği sebebiyle ele alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edilebilmesi, bir ya da birden fazla delik veya köşeleri olan bölgelerin kolaylıkla incelenebilmesine olanak sağlaması, değişik malzeme ve geometrik özelliklere haiz cisimlerin incelenebilmesi ve sınır koşullarının kolayca uygulanabilmesi gibi avantajlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik, Sonlu Elemanlar, Makine

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.4

Tam Metin